OCP przewoźnika

Aby chronić siebie i swoich kontrahentów, właściciele firm spedycyjnych mają możliwość wykupienia dodatkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OCP przewoźnika. Firmy spedycyjne posiadają dodatkowe ubezpieczenie, takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które dotyczy zarówno ruchu krajowego, jak i międzynarodowego. Co jest przedmiotem tej umowy ubezpieczenia?

Odpowiedzialność cywilna nakładana przez przewoźnika wykonującego zarobkowy transport drogowy i mająca zastosowanie do przewożonego towaru. Ubezpieczenie to jest zgodne z postanowieniami Konwencji CMR oraz Ustawy Przewozowej. Zgodnie z tymi dokumentami właściciel firmy spedycyjnej odpowiada za szkody powstałe podczas transportu towarów.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Przedsiębiorcy realizujący przewóz ładunków w transporcie krajowym kupują OCP przewoźników do przewozu w transporcie krajowym oraz OCP przewoźnika https://www.hotelpergamin.pl/ocp-przewoznika/ do przewozu między dwoma lub więcej krajami w transporcie międzynarodowym. Jakie zabezpieczenia zapewnia taka polisa? Stanowi to skuteczną ochronę właściciela firmy spedycyjnej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przesyłki. Dotyczy to częściowego lub całkowitego uszkodzenia przewożonego towaru, opóźnienia w dostawie towaru lub strat spowodowanych kradzieżą.

Dzięki polisie OCP przewoźnika wszelkie roszczenia z tytułu wyrządzonych szkód są pokrywane przez firmę ubezpieczeniową, dzięki czemu przewoźnicy i kontrahenci są chronieni finansowo. Każdy przewoźnik z tym dodatkowym ubezpieczeniem staje się bardziej wiarygodny dla klientów, a co za tym idzie, otrzymuje więcej zleceń spedycyjnych zarówno w przesyłkach krajowych, jak i międzynarodowych.

OCP przewoźnika

Działalność gospodarcza ukierunkowana na zarobkowy transport drogowy podlega różnym obowiązkom i regulacjom prawnym. Doświadczony przedsiębiorca wie, że ubezpieczenie może zabezpieczyć finansowo jego firmę i uniknąć odpowiedzialności. Dotyczy to zarówno przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych, a odpowiedzialność właściciela przewoźnika rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez klienta i trwa do momentu wydania towaru odbiorcy. Aby dokonać cesji odpowiedzialności na firmę ubezpieczeniową, przedsiębiorca wykupuje OCP przewoźnika.

OCP dla przewoźników wykonujących zarobkowy transport drogowy w ruchu krajowym

OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ chroni właściciela firmy transportowej przed ekonomicznymi konsekwencjami ewentualnych szkód, które mogą powstać w wyniku nienależytego wykonania umowy ze zleceniobiorcą przewozu rzeczy w transporcie krajowym. Takie zasady dotyczą przewoźników, którzy przewożą towary wyłącznie na terenie Polski. Są to: Osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność transportową. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje uszkodzenie, zniszczenie i utratę przesłanego towaru od dnia jego przyjęcia.

OCP operatora w służbie krajowej działa, gdy:

 • Opóźnienie w dostawie towaru – odszkodowanie wypłacane jest kontrahentowi, jeżeli towar nie dotrze na czas z powodu trudnych warunków drogowych lub kolizji drogowych.
 • Przechowywanie towaru – firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty przechowania towaru, dotyczy to np. kosztów naprawy pojazdu przewożącego towar.
 • Ochrona przed uszkodzeniem – Jeżeli przewoźnik przeładuje ładunek, aby zapobiec uszkodzeniu, ubezpieczyciel zaspokoi roszczenie przewoźnika i zapewni inny pojazd do dalszego przewozu ładunku.
 • Prace rzeczoznawcy – Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy okaże się konieczne skorzystanie z opinii biegłego, który badał okoliczności wypadku drogowego.
 • Postępowanie sądowe – zwrot kosztów obrony sądowej lub kosztów mediacji.

Dodatkowe warunki w Polityce OCP Przewoźnika

Właściciel firmy spedycyjnej może rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela poprzez zakup jeźdźców:

 • Transport towarów niebezpiecznych.
 • Transport żywych zwierząt.
 • Transport narkotyków.
 • Uszkodzenia powstałe podczas parkowania na parkingu niestrzeżonym.
 • Straty z rabunku.
 • Naprawiono uszkodzenia towarów, takich jak kontenery i palety.
 • Usuń uszkodzone relikwie.

Przedsiębiorcy przed zakupem polisy OCP przewoźnika powinni skonsultować się ze specjalistą ds. ubezpieczeń i uzyskać ochronę dopasowaną do potrzeb ich firmy w spedycji krajowej.

OCP przewoźnika dla zarobkowego transportu drogowego w przesyłkach międzynarodowych

Ochrona OCP przewoźnika w transporcie międzynarodowym obejmuje jego odpowiedzialność za towar zgodnie z postanowieniami Konwencji CMR na podstawie wystawionego konosamentu. Rachunki i zasady wysyłki powinny dotyczyć transportu towarów niebezpiecznych. Warto rozszerzyć ochronę na takie zdarzenia jak rabunek, którego skutkiem jest rabunek przewożonego towaru.

Firmy ubezpieczeniowe są odpowiedzialne za:

 • Szkody materialne, jak również inne szkody, które powstały między odbiorem towaru przez kontrahenta a wydaniem towaru odbiorcy, podobnie jak w transporcie krajowym.
 • Zgodnie z Konwencją CMR w przypadku opóźnienia dostawy towaru przewoźnik będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, a kwota odszkodowania nie może być wyższa niż kwota podana na liście przewozowym.

Rozszerzenie OCP operatorów w ruchu międzynarodowym o ochronę ludności:

 • Transport towarów niebezpiecznych
 • Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem lub utratą dokumentów znajdujących się w liście przewozowym.
 • Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń wykonawcy.
 • Za szkody w towarze spowodowane niewłaściwym załadunkiem i rozładunkiem, jeżeli umowa przewiduje, że ponosi je przewoźnik.
 • Straty spowodowane rażącym niedbalstwem kierowcy przewożącego towar.
 • W ruchu międzynarodowym mogą wystąpić różne nieprzewidziane zdarzenia, dlatego doświadczenie specjalisty ds. ubezpieczeń może być bardzo przydatne przy wyborze OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/.