OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Aby chronić siebie i swoich kontrahentów, właściciele firm spedycyjnych mają możliwość wykupienia dodatkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OCP przewoźnika. Firmy spedycyjne posiadają dodatkowe ubezpieczenie, takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które dotyczy zarówno ruchu krajowego, jak i międzynarodowego. Co jest przedmiotem tej umowy ubezpieczenia?

Odpowiedzialność cywilna nakładana przez przewoźnika wykonującego zarobkowy transport drogowy i mająca zastosowanie do przewożonego towaru. Ubezpieczenie to jest zgodne z postanowieniami Konwencji CMR oraz Ustawy Przewozowej. Zgodnie z tymi dokumentami właściciel firmy spedycyjnej odpowiada za szkody powstałe podczas transportu towarów.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Przedsiębiorcy realizujący przewóz ładunków w transporcie krajowym kupują OCP przewoźników do przewozu w transporcie krajowym oraz OCP przewoźnika https://www.hotelpergamin.pl/ocp-przewoznika/ do przewozu między dwoma lub więcej krajami w transporcie międzynarodowym. Jakie zabezpieczenia zapewnia taka polisa? Stanowi to skuteczną ochronę właściciela firmy spedycyjnej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przesyłki. Dotyczy to częściowego lub całkowitego uszkodzenia przewożonego towaru, opóźnienia w dostawie towaru lub strat spowodowanych kradzieżą.

Dzięki polisie OCP przewoźnika wszelkie roszczenia z tytułu wyrządzonych szkód są pokrywane przez firmę ubezpieczeniową, dzięki czemu przewoźnicy i kontrahenci są chronieni finansowo. Każdy przewoźnik z tym dodatkowym ubezpieczeniem staje się bardziej wiarygodny dla klientów, a co za tym idzie, otrzymuje więcej zleceń spedycyjnych zarówno w przesyłkach krajowych, jak i międzynarodowych.

OCP przewoźnika

Działalność gospodarcza ukierunkowana na zarobkowy transport drogowy podlega różnym obowiązkom i regulacjom prawnym. Doświadczony przedsiębiorca wie, że ubezpieczenie może zabezpieczyć finansowo jego firmę i uniknąć odpowiedzialności. Dotyczy to zarówno przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych, a odpowiedzialność właściciela przewoźnika rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez klienta i trwa do momentu wydania towaru odbiorcy. Aby dokonać cesji odpowiedzialności na firmę ubezpieczeniową, przedsiębiorca wykupuje OCP przewoźnika.

OCP dla przewoźników wykonujących zarobkowy transport drogowy w ruchu krajowym

OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ chroni właściciela firmy transportowej przed ekonomicznymi konsekwencjami ewentualnych szkód, które mogą powstać w wyniku nienależytego wykonania umowy ze zleceniobiorcą przewozu rzeczy w transporcie krajowym. Takie zasady dotyczą przewoźników, którzy przewożą towary wyłącznie na terenie Polski. Są to: Osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność transportową. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje uszkodzenie, zniszczenie i utratę przesłanego towaru od dnia jego przyjęcia.

OCP operatora w służbie krajowej działa, gdy:

 • Opóźnienie w dostawie towaru – odszkodowanie wypłacane jest kontrahentowi, jeżeli towar nie dotrze na czas z powodu trudnych warunków drogowych lub kolizji drogowych.
 • Przechowywanie towaru – firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty przechowania towaru, dotyczy to np. kosztów naprawy pojazdu przewożącego towar.
 • Ochrona przed uszkodzeniem – Jeżeli przewoźnik przeładuje ładunek, aby zapobiec uszkodzeniu, ubezpieczyciel zaspokoi roszczenie przewoźnika i zapewni inny pojazd do dalszego przewozu ładunku.
 • Prace rzeczoznawcy – Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy okaże się konieczne skorzystanie z opinii biegłego, który badał okoliczności wypadku drogowego.
 • Postępowanie sądowe – zwrot kosztów obrony sądowej lub kosztów mediacji.

Dodatkowe warunki w Polityce OCP Przewoźnika

Właściciel firmy spedycyjnej może rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela poprzez zakup jeźdźców:

 • Transport towarów niebezpiecznych.
 • Transport żywych zwierząt.
 • Transport narkotyków.
 • Uszkodzenia powstałe podczas parkowania na parkingu niestrzeżonym.
 • Straty z rabunku.
 • Naprawiono uszkodzenia towarów, takich jak kontenery i palety.
 • Usuń uszkodzone relikwie.

Przedsiębiorcy przed zakupem polisy OCP przewoźnika powinni skonsultować się ze specjalistą ds. ubezpieczeń i uzyskać ochronę dopasowaną do potrzeb ich firmy w spedycji krajowej.

OCP przewoźnika dla zarobkowego transportu drogowego w przesyłkach międzynarodowych

Ochrona OCP przewoźnika w transporcie międzynarodowym obejmuje jego odpowiedzialność za towar zgodnie z postanowieniami Konwencji CMR na podstawie wystawionego konosamentu. Rachunki i zasady wysyłki powinny dotyczyć transportu towarów niebezpiecznych. Warto rozszerzyć ochronę na takie zdarzenia jak rabunek, którego skutkiem jest rabunek przewożonego towaru.

Firmy ubezpieczeniowe są odpowiedzialne za:

 • Szkody materialne, jak również inne szkody, które powstały między odbiorem towaru przez kontrahenta a wydaniem towaru odbiorcy, podobnie jak w transporcie krajowym.
 • Zgodnie z Konwencją CMR w przypadku opóźnienia dostawy towaru przewoźnik będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, a kwota odszkodowania nie może być wyższa niż kwota podana na liście przewozowym.

Rozszerzenie OCP operatorów w ruchu międzynarodowym o ochronę ludności:

 • Transport towarów niebezpiecznych
 • Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem lub utratą dokumentów znajdujących się w liście przewozowym.
 • Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń wykonawcy.
 • Za szkody w towarze spowodowane niewłaściwym załadunkiem i rozładunkiem, jeżeli umowa przewiduje, że ponosi je przewoźnik.
 • Straty spowodowane rażącym niedbalstwem kierowcy przewożącego towar.
 • W ruchu międzynarodowym mogą wystąpić różne nieprzewidziane zdarzenia, dlatego doświadczenie specjalisty ds. ubezpieczeń może być bardzo przydatne przy wyborze OCP przewoźnika.
Jak wygląda myjnia bezdotykowa? Previous post Jak wygląda myjnia bezdotykowa?
Hurtownia materiałów budowlanych Next post Hurtownia materiałów budowlanych